Mahoma

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Mahoma (Maccah, c. in 26 in ic nāhui mētztli 570Madīnah, 8 ic chicuacē mētztli 632) in achtopaihtoāni in izlāntlatzintiāni. In cemantoc ītōca arapiatlahtōltica Abu l-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn `Abd al-Muttalib ibn al-Hāximī ic in caxtillāntlahtōliztica īcentōca Muhammad (مُحَمِّد) ahnozo Achtopaihtoāni Muhammad, ōmocuep Mahoma, cānin in nāhuatlahtōlli ōquicuic in tōcāitl.

In izlāmpan, Mahoma «in īnnenecuilhuāz in achtopaihtoānimeh» (jātim al-anbiyā' خاتم الأنبياء), īpampa yeh in tlatzacuīlli cē cemantoc tītlammecatl, in Dios ōquimihuah īōquiyancuilihqueh ītītlaniz, in izlāmpan, in īyeliz in īpoh in ōquihtohqueh Iprāhīm (Apraham), Mōza (Moxe) īhuān Īsā (Yesús).