Cozolli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

Cōzolli[1], ceh chiquihuitl nozo cochpantli[2], atzan in ica malacatl, in canin in cochih ihuan in cateh in tepitoton coconeh in ahmo zan quipiyah yei xihuitl .


Cozolli. In ihuic Berthe Morisot.
  1. [1] quihtoznequi cuna
  2. [2] quihtoznequi cama