Chacha

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
       
Chachaxochitl "Flores de Pitaya"
Iccitoc chacha "Pitaya madura."
Chachaxochitl "Flor de Pitaya"

Ipan Mexko iwan ipan miyak tlaltepaktli onkah miyak tlamantli tlakwaliztli. Naman nimechnextilis se tlakwalistli tlen ipan Wastekapan Nawatl motokayotia Chacha. Ipan tlahtolli amo momati aknin wallauh, melawa wallauh tlen seyok tlahtolli. Ipampa inin tokaitl tlen tlakualiztli ahmo tzontlalli ika -TL san CHACHA.

Inin tlakualistli inakayo chipawak iwan kipiya iyollo yayawik, zan ipanpetlayo achi chichiltik. Keman xochiyowia nesi achi xixoktik iwan kostik, no achi chipawak, teipan mopatlatiuh achi chichiltik. Tlawel tsopelik inin tlakwakketl.

Se tlamantli tlen kena moneki ma moihto ipan Tenektlahtolli kitokayotiah tsatsa'. Onkah sekinok tlahtolli tlen nosenka kitekiwiah inin masewalmeh tlen itztokeh ipan Veracruz iwan San Luis Potosí.

Miyak masewalmeh ipan Waxtekapan tlalli, kitokah ipan ininmillah zo zan inintlanempan kampa ininchan. Sekin tlakameh kitokah zan kahkampawelli nopa motlatokiah inin yehyektzin kuatlauhquetl.

Yollotlahtolli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Chacha: Pitaya o pitahya, se wastekatlahtolli moihtoa tsatsa. Ipan sekin kanahay inin tlakualistli kitokayotiah Pitahaya zo pitaya.

Tlakwalistli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Naman ipan nochi tlazkiztli kinamakah inin tlakualiztli chacha.

Nowkiya xikitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Seyok tlanechikolistli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Kwatlakketl
AlaxoxApolinAsexokotlAwakatlChachaChalchokotlKwaxilotlLimohMatsahtliTamaxokotlWaleyahXokotolontli