Tzaponochtli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
       

Nemachiyōtīlli:Tlapehualtiliztli

In tzaponochtli

In Tzaponochtli, ce ixochicual tzaponochnohpalli. Inin tlacualiztli inacayo chipahuac ihauh quipiya iyolo yayahuic, zan ipanpetlayo achi chichiltic. Queman xochiyohuia neci achi xoxoctic ihuan coztic, no achi chipahuac, teipan mopatlatiuh achi chichiltic. Tlahuel tzopelic inin tlacualiztli.

Miyac tlacameh ipan centlaticpac, quitocah ipan inin millah zo zan inintlanempan campa ininchan. Quequin tlacameh quitocah zan cahcampahueli nopa motlatoquiah inin yehyectzin cuauhtlahquetl. Naman ipan nochi tlazquiztli quinamacah inin tlacualiztli tzaponochtli.

No xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Toquiliztequitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Xochihcualli
AhuacatliAmacapolinAtoyaxocotlAtzapotlAyohtliCacahuatlCapolinCapoltomatlChichihualtzapotlChichilayohtliChictzapotlChiyahualotlCintliCoamixocotlCochitzapotlCopalxocotlCoztomatlCuauhxilotlCuauhtzapotlElocapolinEtzapotlEzxocotlHicoxHueyilalaxtliIlamatzapotlLalaxtliMatzahtliMazatexocotlMazaxocotlMiltomatlNochtliOtonlalaxtliTeayohtliTetzontzapotlTetzapotlTexocotlTliltzapotlTzaponochtliXaltomatlXalxocotlXihtomatlXochipalxocotlXocomecatlXoconochtliXocotlXocotzapotlXoxocotlYoloxocotlZoyacapolin