Nemachiyōtīlli:Tlacatian

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
{{{Achcauhtocaitl}}}
{{{Chantocaitl}}}
{{{Tocaitl}}} pamitl {{{Tocaitl}}} chimalli
[[Ipan {{{Tocaitl}}}]] [[Ichimal {{{Tocaitl}}}]]
{{{cemāxcātōcāitl}}} tlatēctli
Tēcuacān
 • [[Chanehqueh {{{Tocaitl}}}|Chanehqueh]]
 • Cemonocāyōtl
n/d
n/d
n/d
Āchcāuhtlahtōlli n/d
Tēpacholiztli īiuhcāyo
[[{{{cemāxcātōcāitl}}} tlahtōllōtl|Tzintiliztli]]
Tlaīxpayōtl
 • Mochi,
 • % ātl

n/d
n/d
Cuāxōchtli n/d
Huēyi ātēntli n/d
Chānehqueh
 • Mochi
 • Pozāhuacāyōtl

n/d
n/d
PIB (nominal)
 • Mochi
 • PIB per cápita

n/d
n/d
PIB (PPA)
 • Mochi
 • PIB per cápita

n/d
n/d
IDH n/d
Tomīn n/d
‎Tlācatōcāitl n/d
Cemānāhuacāhuitl n/d
Mātlatzālan āxcāyōtl n/d
Prefijo telefónico n/d
Prefijo radiofónico n/d
Nenecuilhuāztli ISO n/d