Mazameh

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Nemachiyōtīlli:Toquiliztequitl

     
Tlacaxolomazatl tlacua.
Mazatl ica iztanenepil.

Mazameh neci quemeh cuacuauhmeh tlaic chichihualatl. In tlapiyal hueli ezqui hueyi o amo hueyi, no motlamachihua (450 kg), huan mazatzin nozo pudú sudamericano motlamachihua 8 ahnozo 10 kg.

Queniuh moihtoa[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Quipia pitsahauak chocholi, uan ome xopalixtli uan hueyque, tlein quicuih quemeh yeh tlacua, occequi quemeh mazamiztli quicuih mo tequipanoa. Occequi quemeh Hueymazatl quipia hueyi xipo, nemih itech cecec tlapan in cualtzintzin tlapiyalmeh huan neci quemeh cahuayoh, occequin tlein moita tziquitzi ahmo huelih moliniah cualli.

Quipiah ni cualtzin tzontli, occequin quemeh hueymazatl quipiah cuacuauitl, tlein mochihuac ican miquitomatl. in cuacuauitl mo nextia queman quipia ce xuhuitl huan mozcaltia quemeh yeh moizcaltia, no quipiah ciuamazameh huan quiquih queman quipixquiah ni mazatl conemeh, huehuetl mazameh quicui queman mo tlapotia.

In cuacuaitl quiza itech ni tzonteco.

Mazameh[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Cenyeliztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

No xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Toquiliztequitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]