Judaísmo

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Yudioyōtl [1]Iudioyōtl (caxtillāntlahtōlli: Judaísmo), ce teōmatiliztli in cemānāhuac. In yudiotlācah in calpōlli īhuīcpa Yudáh, īteōuh motenehua Yahveh, Eli nozo Eloim, quixtianitlācah ītōcā Dios ahnozo Tahtli.

David Cītlalli in īpan judiohuēhuehtlahcuilōlli.

Nō Xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

  1. In tlahtōlli yudioyōtl ahnozo yudiocāyōtl quihtōznequi cosa judiega īpan Fray Alonso de Molina ītlahtōltecpantiliztli, yeh ōquihcuilo Iudiega coſa. yudioyotl.yudiocayotl., tēl ahmo quihtōznequi Yudioh ītlaneltoquiliz