Judaísmo

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Judaísmo [1]Iudaísmo (caxtillāntlahtōlli: Judaísmo), ce teōmatiliztli in cemānāhuac. In judiotlācah in calpolli ihuicpa Yudáh, iteo motenehua Yahveh, Eli nozo Eloim, cristianotlācah ītoca Dios ahnozo Tahtli.

David Cītlalli in īpan judiohuēhuehtlahcuilōlli.


Nō Xiquitta[ticpatlāz]

  • In tlahtōlli judioyōtl ahnozo judiocāyōtl quihtōznequi cosa judiega īpan Fray Alonso de Molina ītlahtōltecpantiliztli, yeh ōquihcuilo Iudiega coſa. judioyotl.judiocayotl., tēl ahmo quihtōznequi judaísmo.