Huehyolcatl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Inin tlahcuilolli itech yolcameh cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.
In hueyolcatl

In huehyolcatl nozo elefante ce yolcatl in ompa Africa ihuan Asia. Elefantemeh in yolcah ocachi hueyic ipan tlalticpac.

No xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Toquiliztequitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Occe necuazaloliztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Nemachiyōtīlli:Chichinimeh