A

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Latinmachiyōtlahtōliztli A
A a
Latinmachiyōtlahtōltecpantiliztli
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z    
Tēcatiliztli
ɐ ɑ ɒ ʙ Ð Ǝ Ə
Ɛ ɜ ɞ ʚ ɢ Ɣ
Ƣ Ƕ ɪ ɮ ƛ ʎ Ŋ
Ɔ Ȣ Ф Ʀ ɺ ʁ ß
Ʃ ʅ Ɯ Ʊ Ʒ Ƹ Ȝ
Þ Ƿ ƻ Ƨ Ƽ Ƅ Æ
Œ Ç Đ &      
Yōlchicāuhtlahtōl
Á Ć É Í Ĺ Ń Ó
Ŕ Ś Ú Ý Ź    
Ōpōchchicāuhtlahtōl
À È Ì Ò Ù    
Huēiyac chicāuhtlahtōl
Ā Ē Ī Ō Ū Ȳ Ǣ

In A inic cē machiyōtlahtōliztli īpan in tlapeuhcayōtl latinmachiyōtlahtōltecpantiliztli īhuān in ītech cāntiuh iuhqui in nāhuamachiyōtlahtōltecpantiliztli. Īpan in Tlācatiyān ītzālan caquizmachiyōtlahtōltecpantiliztli quīxiptlahtia in zōuhqui ahyahualiuhqui īxpanyōtl tozquiyōtl. In melāhuacātlahcuilōliztli īpan miac tlahtōlli īca latintlahcuilōlli, iuhqui in nāhuatlahtōlli quipiya in neneuhqui chicāhualiztli. Yeh motēnēhua a.

Tlahtōllōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

In a Greciamachiyōtlahtōltecpantiliztli huallāuh. Inīn machiyōtlahtōliztli, iuhquin achto-semita machiyōtlahcuilōlli cē cuācuahueh, huehcāuh īiuhcayo ahzo ītech in egiptoteōtlahcuilōlli huallāuh:

Egiptoteōtetlahcuilōlli
(A īcaquiztlahcuilōl)[1]
Teōtlahcuilōlli
(A īcaquiztlahcuilōl)[2]
Achto-semita
(uro cuāitl)
Fenicia
Alep
Grecia
Alfa
Estrusco
A
Latin
A
A
HER ALIF.jpg Proto-semiticA-01.png PhoenicianA-01.svg Alpha uc lc.svg EtruscanA-01.png RomanA-01.svg

Tlahtōlcaquiliztilōni[Ticpatlaz itzintiliz]

  1. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. [1]
  2. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary.