Ipan Peru

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Peru)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Flag of Peru (state).svg Inin tlahcuilolli itech Peru cencah tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitcameh tequiuhticateh quicualtilizqueh.
Ipan Peru
Peru
Tlamaniliztli
FIAV 111111.svg
Ecahuaztiliztli
Netepitzintiliztli
Tlapalli
Iztac
Chichiltic

Ipan Peru, ce pamitl ihuan machiyotlacatiyan.

Perupamitl.